Hiện nay, Công ty đang đầu tư khai thác, sản xuất Đá tại Tỉnh Tuyên Quang
 
 
Tin liên quan