Thông báo và nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Tin liên quan