*  NĂM 2011
TTTên báo cáoTải về máy
 1 Báo cáo thường niên Công ty CP Xuân Mai Đạo Tú năm 2011                           
 Download
2
Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011   
Download
3
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011                 
Download     
 *  NĂM 2012
TTTên báo cáoTải về máy
1Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty CP Xuân Mai Đạo TúDownload
2Thông báo phát hành Sổ Cổ đôngDownload
3Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Xuân Mai Đạo TúDonwload
 4 Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012  Donwload
 
*  NĂM 2013
TTTên báo cáoTải về máy
1Báo cáo tình hình Quản tri Công ty 6 tháng cuối năm 2012                                
Download
2
  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 Download
3
Tài liệu, báo cáo chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2013
Download
 4 Tài liệu, kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2013 Download
 
 
 
Tin liên quan